STATUTEN

Statuten noordwest-friesland seagulls

Oprichtingsdatum: 11 januari 2019

Artikel 1: Naam en Zetel en rechtsbevoegdheid

 1. De vereniging is genaamd Honk- en softbalvereniging Noordwest-Friesland Seagulls
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Harlingen
 3. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 2: Duur

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van een januari tot en met eenendertig december.

Artikel 3: DOEL

 1. De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van de honk- en softbalsport in al zijn verschijningsvormen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 2. De vereniging mag geen winst onder de leden verdelen.

Artikel 4: Lidmaatschap

 1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
 2. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de eerstvolgende algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 5: Rechten en verplichtingen

 1. De vereniging kan, voorzover uit de statuten van de vereniging niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur schriftelijk meedeelt het bestuur daartoe niet te machtigen.
 2. De vereniging kan, voorzover dit in de statuten van de vereniging uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen met derden aangaan. Voor zover van toepassing gelden de in lid 1 en 2 bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
 3. De in de leden 1, 2 en 3 benoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.
 4. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan verplichting – al dan niet van financiële aard- aan de leden opleggen.
 5. De leden zijn verplicht jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
 6. De leden zijn gehouden; 
  • de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven.
  •  de belangen van de vereniging niet te schaden.

Artikel 6: Straffen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig te handelen of nalaten van een lid dat sprake is van strijd met de wet dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. In geval van handelen of nalaten als bedoeld in lid 1, kunnen aan een lid de volgende straffen worden opgelegd:
  • berisping;
  • schorsing;
  • royement (ontzetting uit lidmaatschap);
  • uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;
  • ontzegging van het recht om in één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden meegedeeld. Een opgelegde straf wordt op de website van de vereniging gepubliceerd.
 3. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
 4. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst en met opgave van reden(en) van het besluit in kennis gesteld. 
 5. Van een door de vereniging opgelegde straf kan het lid binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 7: Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  • opzegging door het lid;
  • opzegging door de vereniging;
  • royement;
  • overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft.
 2. Opzegging door de vereniging en royement geschiedt door het bestuur.
  Royement kan alleen worden uitgesproken op de in artikel 6 lid 4 genoemde gronden.
 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
  • in de gevallen in de statuten genoemd;
  • wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen;
  • wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
  b. Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen:
  – wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
  – binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk
  geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd,
  die in de statuten nauwkeurig zij omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen; binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 5. a. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden per kwartaal en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.
  Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het
  einde van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, alsmede onmiddellijk in gevallen, als bedoeld in lid 3 en 4.
  b. Een opzegging in strijd met het onder a. bepaalde doet het lidmaatschap eindigen
  op het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op de datum waartegen was opgezegd

Artikel 8: het bestuur

 1. a. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
  b. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) leden en benoemt uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Een niet-voltallig bestuur behoudt
  haar bevoegdheden.
 2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of op voordracht van tenminste drie (3) leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
 3. leder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
  Aftredende bestuursleden zijn terstond hernoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 4. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan, hetzij op de website van de vereniging, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan de leden.
 5. leder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen tack.
  Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist
  van tenminste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
  Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  • door het eindigen van het lidmaatschap;
  • door bedanken.

Artikel 9: bestuursbevoegdheid

 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur
  bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
 4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
 5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
  verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld voor een ander verbindt.

Artikel 10: vertegenwoordiging

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niets anders voortvloeit.
 2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van een van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.
  b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging om de in de volmacht omschreven
  gevallen te vertegenwoordigen.
 3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, in onbeperkt en onvoorwaardelijk, voorzover uit de wet niets
  ander voortvloeit.
  Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden
  ingeroepen.
  b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging terzake van de in artikel 9 lid 5 bedoelde handelingen.
 4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigheidsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit
  dan nadat een tevoren bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.

Artikel 11: rekening en verantwoording

 1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en
  verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar — behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
  vergadering — een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
  Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor.
  b. De onder a. bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave
  van redenen melding gemaakt.
  Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 3. a. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit twee (2) leden en een (1) plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het
  bestuur.
  b. De leden worden benoemd voor de duur van drie (3) jaar en treden volgens een op te maken rooster af.
  Zij zijn aansluitend slechts eenmaal herbenoembaar.
  c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en
  brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle
  door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
  waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
 5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de
  rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen,
  voorzover die uit de jaarstukken blijkt.
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 1 en 2 tien (10) jaar te
  bewaren.

Artikel 12: geldmiddelen en contributie

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a. contributies van de leden;
  b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
  c. subsidies, giften en andere inkomsten.
 2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld.
  Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

Artikel 13: besluiten van organen van de vereniging

 1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene
  vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
 2. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de
  voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet
  schriftelijk vastgelegd voorstel.
  b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe
  stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
  stemming.
 3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.
 4. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit.
  Een nietig besluit mist rechtskracht.
  b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een
  ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan
  geldt dat ook voor de bekrachtiging.
  c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de
  wederpartij tot wie het was gericht.
 5. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
  1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die tot stand komen van het –
  besluit regelen;
  2. wegens strijd met redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 5;
  3. wegens strijd met een reglement.
  b. Tot onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften
  bevatten waarop in lid 4 onder b wordt gedoeld.

 6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is
  gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
 7.  Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan door een daartoe strekkende besluit worden bevestigd.
  Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien
  de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

Artikel 14: algemene vergaderingen

 1. Aan de algemene vergadering komen in de verenigingen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene vergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.
 3. De algemene vergadering worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien (14) dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling op de website van de club of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving of e-mail bericht met gelijktijdige
  vermelding van de agenda.
 4. a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende (1/10) gedeelte van de
  stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken na indiening van het verzoek.
  b. Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
  overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een
  advertentie in tenminste een, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel
  gelezen dagblad.
  De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
  • Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  • Jaarverslag van het bestuur;
  • Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
  • Verslag van de kascommissie
  • Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten
  • Vaststelling van de contributies;
  • Vaststelling van de begroting;
  • Benoeming bestuursleden;
  • Benoeming commissieleden;
  • Rondvraag.

Artikel 15: Het leiden en notuleren van vergaderingen

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger.
  Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid op als voorzitter. Wordt ook op deze wijze niet in
  het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt.
  De notulen worden op de website van de vereniging gepubliceerd of op een ander wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Artikel 16: toegang en besluitvorming algemene vergadering

 1. a. leder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.
  b. Leden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van
  een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alien de behandeling van hun beroep bij te wonen.
 2. leder stemgerechtigd lid heeft een (1) stem.
 3. leder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. De gemachtigde kan in totaal niet meer
  dan twee (2) stemmen uitbrengen.
 4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen
  kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.
 5. Een eenstemming besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een
  besluit van de algemene vergadering.
 6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
 7. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt voor zover de statuten niets anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van
  de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 8. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft
  verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
  Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
 9. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dank van de personen over wie wordt gestemd.

Artikel 17: statutenwijziging

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
  De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien
  (14) dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf (5) dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
  leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
  Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien (14) dagen voor vergadering op de website gepubliceerd en/of afschrift hiervan aan alle leden
  toegezonden. 
 3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit –
  tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derde (2/3)van de
  leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
  Indien geen twee derde (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier (4) weken op een andere datum daarna een tweede vergadering
  bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of
  vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
 5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een
  notariële akte is opgemaakt.
  Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan op de website van de vereniging. leder bestuurslid afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd.
  b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het Verenigingenregister neer te leggen.

Artikel 18: ontbinding en vereffening

 1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 17 lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing.
  b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee derde (2/3) van het aantal
  uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierde (3/4) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te
  ontbinden.
  De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien (14) dagen bedragen.
 3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars.
  b. De algemene vergadering is bevoegd na besluit tot ontbinding als dan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van een of meer
  vereffenaars. 

 4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens een of meer bewaarders aanwijst.
 5. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de
  vereniging uitgaan, moet aan haar naam toegevoegd worden ‘in liquidatie’.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende tien (10) jaar na afloop van de
  vereffening.

Artikel 19: reglementen

 1. De algemene vergadering kan een Algemeen Reglement, Tuchtreglement of andere reglementen vaststellen en wijzigen.
 2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SPONSOREN

×

Hi!

Heb je vragen of wil je je aanmelden voor onze trainingen? Start een WhatsApp chat, of stuur een email naar info@noordwestfrieslandseagulls.nl 

× Vragen? WhatsApp ons